درباره
[درباره رویداد]
چالشی برای حل مسائل کشور

سومین رویداد تصمیم سازان آینده در اسفندماه ۹۷، در بازه زمانی یک هفته‌ای برگزار شد. مراحل این رویداد به اختصار به شرح زیر بودند:

مرحله اول
در روز اول تیم های شرکت کننده با حضور در محل برگزاری رویداد ، آموزش‌های «شیوه ها‌ی حل مسئله» و «تکنیک های سیاست گذاری» را فرا گرفتند.
مرحله دوم
در روز دوم، فعالیت گروه ها بر شناخت مشکل و مساله یابی متمرکز بود . در این مرحله، شرکت کنندگان پس از شنیدن شرح مشکل در جایگاه یک سیاست گذار مشکل را ریشه یابی کردند و به این پرسش پاسخ دادند که «چرا چنین مشکلی بوجود آمده است؟» در این مرحله گروه ها پاسخ های خود را به داوران ارائه دادند و بازخوردهای داوران در مورد عملکرد خود را دریافت کردند.
مرحله سوم
در مرحله سوم تیم ها یک هفته فرصت داشتند تا با جست و جو ، انجام تحقیقات میدانی، مصاحبه و از همه مهم تر تفکر و همفکری اعضای گروه، چاره ای برای مسئله‌ای که در مرحله دوم به آن دست یافته بودند،پیدا کنند.
در طول هفته هر تیم یک مربی داشت که به آنها در فرآیند دست‌یابی به راهکار کمک می کرد. در سومین روز رویداد، گروه‌ ها به ارائه نتایجی که پس از پنج روز به آنها دست یافته‌است بودند پرداختند و در انتها نظر کارشناسی ارائه شده هر گروه، مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.

مرحله چهارم
گروه هایی که به این مرحله راه پیدا کردند پس از اینکه راهکارشان یک بار توسط داوران به چالش کشیده شد، دو روز وقت داشتند تا پس از رفع نقاط ضعف شان برای ارائه نهایی و دفاع در مقابل متخصصان و مسئولین کشور در آن حوزه آماده گردند . در انتهای این مرحله ، از تیم‌های برتر تقدیر به عمل آمد.

مسائل
رویداد

بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی

معضل طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی

ضعف یادگیری در آموزش و پرورش

گالری
تصاویر